دکتر حميد صادقيان


 
دكتر حميد صادقيان
عضو هیئت علمی گروه ، علوم آزمايشگاهي
 
sadeghianh[at]mums.ac.ir

آدرس: ايران, مشهد, دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکدة علوم پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی،
کد پستي: 1313191389
تلفن: 985117610111+
نمابر:
 
 
فعالیتهای تحقیقاتی (CV)                    رزومه
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی
  PhD   شيمي آلي (بصورت مشترک با گروه شيمي دانشکدة علوم پاية دانشگاه فردوسي مشهد و گروه شيمي دارويي دانشکدة داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1383 لغایت 1387)
استاديار
 کارشناسی ارشد شيمي آلي (بصورت مشترک با گروه شيمي, دانشکدة علوم پاية دانشگاه فردوسي مشهد و گروه فارماکولوژي دانشکدة پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، 1381لغایت 1383)
کارشناسي شيمي کاربردي ،گروه شيمي، دانشکدة علوم پايه، دانشگاه فردوسي مشهد،( 1377 لغایت 1381)

سوابق اجرایی
سوابق تدریس
 مدیر پژوهشی دانشکده علوم پیراپزشکی، از سال 1389 تا کنون
 

استادیار، علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،(از سال 1387 تا کنون)

 مسئول دفتر استعدادهای درخشان، از سال 1388 تا کنون
 تدریس درس بیوشیمی عمومی برای گروههای آموزشی علوم آزمایشگاهی و بینایی سنجی، ( از سال 1388 تا کنون
 مسئول ارزشیابی اساتید دانشکده علوم پیراپزشکی، از سال 1388 تا کنون
 تدریس درس شیمی عمومی برای گروههای آموزشی علوم آزمایشگاهی، بینایی سنجی و بهداشت،( از سال 1387 تا کنون)
 نماینده آمار دانشکده علوم پیراپزشکی، از سال 1388 لغایت 1389
 مسئول آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده علوم پیراپزشکی، ( از سال 1388 تا کنون)

 

علائق تحقیقاتی

 سنتز ترکیبات دارویی

طراحی مهرکننده های آنزیمی و تعیین مکانیزم مهارکنندگی آنها
مدل سازی پروتئین ها
بررسی فعالیتهای آنزیمی
جداسازی ترکیبات گیاهی
 
 
 
 

 

 
امروز: 50
ديروز:109
اين هفته: 389
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1667
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1