دکتر سعيد عامل جامه دار


 
دكترسعيد عامل جامه دار 
عضو هیئت علمی گروه ، ميکروب شناسي
 

آدرس: مشهد-بيمارستان قائم(عج)-آزمايشگاه مرکزي-گروه ميکروب شناسي
تلفن: 8012589
نمابر:
 
 
فعالیتهای تحقیقاتی (CV)  رزومه فارسي                      رزومه انگليسي(2011)
 
 
سوابق تحصیلی
مراتب علمی

 مدرك ديپلم: سال 1372 با معدل 89/16 مشهد

مدرك كارداني علوم آزمايشگاهي: سال 1375-1373 با معدل 73/17 از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 مدرك كارشناسي علوم آزمايشگاهي: سال 1378-1375 با معدل 39/18 از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 مدرك كارشناسي ارشد ويروس شناسي : سال 1381-1378 با معدل 45/18 از دانشگاه تربيت مدرس تهران

 مدرك دکتری ( Ph. D) ويروس شناسي: سال 1386-1381 با معدل 19 از دانشگاه تربيت مدرس تهران

استاديار
 
 

مهارت هاي علمي - پژوهشي
کارگاه های ارائه شده
 آشنائی کامل با روشهای Real Time(SYBR Green, Taq Man, Molecular Bicon)  وPCR ELISA کمی و کيفی وNASBA  به منظور تشخيص ويروسهای مختلف  دوره آموزش عملی روشهای توليد پروتئين نوترکيب گليکوپروتئين های سطحی ويروس هرپس سيمپلکس تيپ يک انسان
طراحی و راه اندازی آزمايشگاه ايزوله به منظور کار با ويروسهای Blood Born  دوره تهيه و توليد آنتی بادی منوکلونال به منظور استفاده در تشخيص و درمان
 انجام فرايندهای کلونينگ به طور کامل  دوره Real Time PCR
 انجام آزمايشهای In Vitro Transcription به منظور توليد استاندارد های مختلف  دوره  آموزشی سواد اطلاعاتی 1 و 2 مربوط به پايگاه های علمی ISI, Endnote, Alert, Scientific search engines
 کار با ويروسهای Blood Born از جمله: HIV, HBV, HCV  دوره  آموزشی بيوانفورماتيک
 اخذ گواهي صلاحيت مدرسي از دانشگاه تربيت مدرس تهران دوره  آموزشی تهيه و توليد آنتی بادی های نوترکيب( از منشاﺀ ژنهای ايمنوگلوبين موش و ژنهای ايمنوگلوبین شتر)

 
 

فعاليت هاي علمي -پژوهشي

 راه اندازی اولين آزمايشگاه ايزوله ( آزمايشگاه کار  با ويروسهای Blood Born) در دانشگاه تربيت مدرس

 تهيه مجموعه مقررات ايمنی زيستی (Biosafety) کار در آزمايشگاه ايزوله و آموزش اين مجموعه مقررات طی دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی در گروه ويروس شناسی به دانشجويان
مشاوره 1 دانشجوی فوق ليسانس ويروس شناسی و 3 دانشجوی فوق ليسانس بيوتکنولوژی
مدرس دوره آموزشی  کاربرد تشخيص مولکولی به روش PCR-ELISA
 

مقالات

 

 

 

 

 

5.   بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا در نمونه های مجرای ادرار و دهانه گردن رحم ارسالی به بیمارستان قائم (عج) مشهد. مجله زنان مامائی و نازائی ایران

مقالات ارائه شده در کنگره

 

 1. S. Amel, F.Sabahi, M.Forouzandeh Moghadam, A.Kazemnejad, F.Mahboudi,M.Ravanshad, “Quantification of Human Immunodeficiency virus type 1 RNA by SYBR Green real time RT-PCR”, 3rd Iranian Congress of Virology, January 2006.

 

 1. S.Amel, F.Sabahi, M.Forouzandeh Moghadam, A.Kazemnejad, F.Mahboudi,M.Ravanshad, “Quantification of proviral genome in infected patients with HIV by Real-Time PCR”, 3rd Iranian Congress of Virology, January 2006.

 

 

 1. M. Ravanshad, J. Doozandeh, F. Sabahi, S. Amel A Sensitive RT-nested PCR for Detection Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection. 12th International Congress of Infectious Disease, Lisbon, Portugal, 2006.

 

 1. S. Amel jamehdar, F.Sabahi, M.Forouzandeh, M.HajiAbdolbaghi, A.Kazemnejad, F.Mahboudi, R.Edalat and M.Ravanshad. Evaluation of a competitive quantitative RT-PCR-ELISA system for quantification of HIV-1 RNA in plasma: comparison with COBAS Amplicor HIV-1 monitor test. 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 2006.

 

 1. M. Ravanshad, F. Mahboudi, F. Sabahi, S. Bayanolhagh, S. Amel, Indeterminate Human Immunodeficiency Virus Western Blot Results in Iranians with Discordant Screening Assay Results, 12th International Congress of Infectious Disease, Lisbon, Portugal, 2006.

 

 1. R.Mohebi, M.Ravanshad, F.Sabahi, S. Amel, Development of a sensitive forth generation p24 antigenemia assay for detection HIV infection, AIDS 2006, Toronto, Canada, 2006.

 

 1. Doozandeh J., Ravanshad M., Sabahi F., Rasooli M., Amel S., Design and development of a Visual DNA Microarray Chip for detection HIV Infection, AIDS 2006, Toronto, Canada, 2006.

 

 1. J.Doozandeh,Ravanshad M., Sabahi F., Amel S., Development of a Sensitive RT-Nested PCR for Detection HIV-1 Infection. 9th Iranian Genetic Congress, Tehran, Iran, May 2006.

 

 1. J.Doozandeh,Ravanshad M., Rasouli M., Sabahi F, Amel S. Alborzi A, Development of Visual DNA Chip for Detection HIV-1 Infection. 14th National & 2nd International Congress of Biology, Tehran, Iran, 2006.

 

 1. Saeid Amel Jamehdar, Farzaneh Sabahi, Mehdi Forouzandeh, Mahboubeh Haji abdolbaghi, Rosita Edalat , Mehrangiz khajekaramodini. Clinical Evaluation of an In-house competitive quantitative RT-PCR-ELISA for Quantification of HIV-1 RNA. 2th Iranian clinical micribiology Congress, Shiraz, Iran, October 2008.

 

 1. Saeid Amel Jamehdar, Farzaneh Sabahi, Mehdi Forouzandeh, Mahboubeh Haji abdolbaghi, Mehrnaz Rasoolinejad. Competitive RT-PCR coupled with Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Quantification of Human Immunodeficiency Virus Type 1 RNA: Comparison with Commercial Quantitative Assay. 2th AIDS Congress, Tehran, Iran, Novamber 2008.

 

 1. khjeh karamadini M, Emami A, Alizadeh Sani E, Amel Jamehdar S, Meshkat Z. Antiviral effects of artmesia methanol extraction on herpes simplex virus type 1. International Microbial Biotechnology conference,Jakarta,2008.

 

 1. Amel Jamehdar S, Khaje karamadini M, Derakhshan M, Meshkat Z, Darban Hosseini M, Naderi Nasab M, Noemani H. Development of two Real-Time PCR Method for Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex. EACID, Azerbaijan-Baku, October2009

 

 1. Khaje karamadini M, Mozafari NA, Saed N, Amel Jamehdar S, Meshkat Z, Bactericidal activity of Rosa Damascenas against Helicobacter pylori. 3th Iranian clinical micribiology Congress, Shiraz, Iran, October 2009

 

 1. Amel Jamehdar S1, Aelami MH2, Noemani H, Ghazvini K, Daneshamuz H, Amirian MH. Rapid Detection of Respiratory syncytial virus by Real-time PCR Using SYBR-Green I. 3th Iranian clinical micribiology Congress, Shiraz, Iran, October 2009

 

 1. Goshayeshi L, Amel Jamehdar S, Nowroozi J, Khajeh Karamadini M, Ghazvini K, Vahid F, Noemani H, Fakhar H. Detection of Chlamydia trachomatis by PCR – ELISA in infertile women. 3th Iranian clinical micribiology Congress, Shiraz, Iran, October 2009

 

 1. Darban Hosseini M, Khaje karamadini M, Derakhshan M, Amel Jamehdar S, Meshkat Z, Noemani H. Rapid Diagnosis of Mycobacterium tuberculosis by Real Time PCR using SYBR Green I. 3th Iranian clinical micribiology Congress, Shiraz, Iran, October 2009

 

 1. Noemani H, Amel Jamehdar S,Aelami MH, Amirian MH, Ghazvini K. Frequency of respiratory syncytial virus in the lower respiratory tract of hospitalized infants. 3th Iranian clinical micribiology Congress, Shiraz, Iran, October 2009

 

 1. Darban Hosseini M, Amel Jamehdar S, Khaje karamadini M, Derakhshan M, Meshkat Z, Noemani H. Development of a Taq Man Real-Time PCR for Sensitive Detection of Mycobacterium tuberculosis. 3th Iranian clinical micribiology Congress, Shiraz, Iran, October 2009

 

 1. Khaje karamadini M, Amel Jamehdar S, Meshkat Z, Mozafari NA, Saed N, Protective effect of Rosa Damascenas against Helicobacter pylori. EACID, Azerbaijan-Baku, October2009

 

21.    Amel Jamehdar S, Goshayeshi L, Nowroozi J, Khajeh Karamadini M, Ghazvini K, Vahid F, Noemani H. Clinical Evaluation of PCR Coupled with Soluble Hybridization for Detection of Chlamydia trachomatis in Infertile women. International Congress of Malaysian Society for Microbiology. Malaysia, Penang. 2009

 

 
 

 

 
امروز: 32
ديروز:216
اين هفته: 394
هفته‌ي گذشته: 284
اين ماه: 966
ماه گذشته: 1557
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1