باکتری شناسی

 

 باکتری شناسی
 
 
 
 
 
-آثارمتقابل میکروب سل ومیزبان(بررسی فعالیت میکروبی M.tuberclusisوپاسخهای میزبان)
- مطالعه سوشهای M.tuberclusis مقاوم به درمان
- بررسی حساسیت M.tuberclusis به عصاره گیاهان دارویی و داروهای شیمیایی
- بررسی ارتباط اکتیوتی مایکو باکتریوم توبرکلوزیس با شدت بیماری با روش in vivo assay
 
 - پایش سوختگیهای بدن ازنظرباکتریهای پاتوژن ومقاومت آنها به   آنتی بیوتیکها
- ارزیابی خواص ضدباکتریایی موادضدعفونی کننده نانوسیلور
- مقایسه اثر آنتی باکتریال بین عصاره های برگ گیاهی آویشن شیرازی وکلپوره برروی باکتری سودوموناس آئروژینوزا. 
-بررسی اثر ضد میکروبی عصاره برگ گیاهی مورد برروی باکتری سودوموناس آئروژینوزا.
-ارزشیابی اثرآنتی باکتریال  عصاره برگ گیاهی تنباکو برروی باکتری سودوموناس آئروژینوزا.
 
 
 
 
امروز: 58
ديروز:109
اين هفته: 397
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1675
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1