ویروس شناسی مولکولی


پژوهشکده بوعلي > مرکز تحقيقات ميکروب شناسي و ويروس شناسي>ويروس شناسي مولکولي

ویروس شناسی مولکولی


- آثار مولکولهای US3از ویروس HSV وVOX2از ویروس KSHVبر پاسخهای
  سلولی

- بررسی مولکولی آثار متقابل ویروس ومیزبان (مطالعه ویروسهای
  KSHV,HBV,HTLV1به عنوان سه ویروس انکوژن)


- بررسی نقش سلولهای Tregدر بروز ATL,KS,PEL

- مطالعه روش Real time –PCRبه عنوان روشی حساس در تعین بار
ویروسی در بیمارانHam/TSP,Hepatitis,ATL,KS,AIDS
 
-مقایسه روشهای کلاسیک ومولکولی برای یافتن روشهای حساس
   درتشخیص عفونتهای ویروسی

 

 

 


 

 

امروز: 51
ديروز:109
اين هفته: 390
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1668
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1