فعاليت ها و طرح هاي پژوهشي


فعاليت ها و طرح هاي پژوهشي
 
    این مرکز شامل بخشهای باکتری شناسی،ویروس شناسی و مرکز تحقیقات سل و مایکوباکتریوم هابوده  و در بخشهای فوق
  پذیرای محققین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.
  این مــرکز آمـادگی اجـرای طرحهای مشترک تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی و علوم پزشکی و همچنین بخش صنعت را دارا
  است.
 
 
 
طرحهای پژوهشی :
 
 1- طرح پژوهشی (( ارزيابی ويژگی های آنتی باکتريال محلولهای خوشبو کننده  و خنثی کننده بوهای نامطبوع حاوی ذرات نانو
     نقرهsilver Nanoparticles  بعنوان يک ماده ضدعفونی کننده))   
  کد طرح:۸۵۱۶۳  *طرح مشترک با بخش صنعت*
  مجریان طرح:دکتر کیارش قزوینی - ادریس میرزاحسابی - محمد مهدی اکبرین
  تاریخ انجام طرح:تابستان۸۵
  ابداع کننده و طراح محصول:مهتدس رضا شخص امام پور- شرکت پردیس هوا رایحه.
 حائز مقام اول در بخش پوستر در سومین همایش پژوهشی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور -مشهد مقدس-
30 و 31 فروردین 1386
  جهت دریافت گزارش طرح بر روی گزینه زیر کلیک کنید:
  گزارش فارسی طرح     گزارش انگلیسی طرح
 
 2- ارزیــابی ویــژگی هــای کمــی آنـتی بــاکتریال محلولهای Surfosepet I، Surfosept IIو Surfosept quick به عنوان یک محلول
      ضد عفونی کننده
  مجریان طرح:دکتر کیارش قزوینی -محمد مهدی اکبرین -ادریس میرزاحسابی 
  کد طرح: 85322
  تاریخ انجام طرح:پاییز۸۵
  حمایت کننده مالی: شرکت رضا راد
  جهت دریافت گزارش طرح بر روی گزینه روبرو کلیک کنید:  گزارش طرح
 
  3- فاژتراپی عفونت های زخمهای سوختگی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا
   مجریان طرح:دکتر قناعت-دکتر قزوینی-دکتر آموزگار-ادریس میرزاحسابی -محمد مهدی اکبرین
 
  4- بررسی پاسخ پوستی تست PPDدر کودکان 15-6سال خانواده های دارای عضو مسلول
      دکتر کیارش قزوینی - بهزاد مواجی
 
  5- بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی برگ گردو بر مایکو باکتریوم توبرکلوزیس

  6- بررسی پلی مورفیسم ژنLTRدر ناقلین و بیماران HTLV1 با روشSSCP 

  7-  بررسی پلی مورفیسم ژنLTRدر ناقلین و بیماران HTLV1 با HMA

  8- راه اندازی PCR اورهآ پلاسما اوره آلیتیکوم در نمونه های ژنیتال

  9- تعیین کمی ET ریفامپین و ایزونیازید بر روی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
 
 10- کشت مایکوپلاسما پنومونیه و مقایسه آن با روش PCR در بیماران ریوی و بررسی سطح ایمنوگلوبولین ها در این افراد
 
  11- ارزیابی اثر آنتی باکتریال عصاره متانولی برگ گیاه آویشن شیرازی بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا
        دکتر قزوینی- سعیدامامی- سپیده عرب زاده-نرگس ولی زاده

   12- ارزیابی اثر آنتی باکتریال عصاره متانولی برگ گیاه مورد بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا
         دکتر قزوینی-سپیده عرب زاده-نرگس ولی زاده-سعیدامامی
 
   13- ارزیابی اثر آنتی باکتریال عصاره متانولی برگ گیاه کلپوره بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا
         دکتر قزوینی-نرگس ولی زاده-سپیده-عرب زاده-سعیدامامی
 
  14- ارزیابی اثر آنتی باکتریال عصاره متانولی برگ گیاه تنباکو بر روی باکتری سودوموناس آئروژینوزا
        دکتر قزوینی-سپیده-عرب زاده- نرگس ولی زاده -سعیدامامی
 
  15- تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت ب در جمعیت شمال شرق ایران 
       نرگس ولی زاده

 16- راه اندازی PCR کمی برای تشخیص BK virus در بیماران پیوندکلیه
         دکترقزوینی-نرگس ولی زاده-سپیده عرب زاده
 
  17-بررسی انتروویروس در نمونه های مایع نخاعی به روشRT-PCR. 
       دکترقزوینی-نرگس ولی زاده-سپیده عرب زاده

  18-تعيين گونه هاي انگل ليشمانيوز جلدي با روش PCR (پايان نامه دانشجويي)
غلامرضا فرنوش

  19-تعيين ميزان بار ويروس HIV با روش Taqman Real Time PCR و مقايسه آن با روش استاندارد Cobas Amplicore monitor
test
دکتر رضايي -دکتر کيوان

   20- بررسي عفونت هاي ويروسي HGV،HCV، HBV, HPV در مددجويان و افراد پر خطر(طرح برون سازماني)
دکتر خواجه دلويي-دکتر رضايي

  21 -بررسي شيوع عفونت HGV در شهرستان مشهد(مشترک با سازمان انتقال خون)

  22-بررسي شيوع عفونت هاي ويروس  HSV-2 ,HHV-8 در بيماران پيوند کليه
دکتر رضايي

  23-تعيين ساختار ‍ژنتيکي و فيلوژنتيکي HIV1 در شهرستان مشهد
دکتر توکل افشاري-دکتر رضايي-دکتر رفعت پناه

  24-مطالعه سوشهاي M.tuberclusis مقاوم به درمان
دکتر قزويني

  25-مطالعه روش Real time PCR بعنوان روشي حساس در تعيين بار ويروسي در بيماران KS,ATL,Hepatitis,Ham/TSP,AIDS
دکتر رضايي

  26-بررسي اتيولوژيکي سندرو م ضعف مزمن(CFS)با منشا ويروسي
دکتر درخشان

  27-پايش ويروسي بيماران مبتلا به لنفوم از نظر HTLV1,KSHV
دکتر رضايي

  28-بررسي اثر ويروس انفلوانزاي انساني بر سلول ميزبان
دکتر درخشان

  29-آثار مولکولهاي US3 ازوويروس HSVو VOX2 از ويروس KSHV و پاسخهاي سلولي
دکتر رضايي

  30-پايش اپيدميولوژيکي جمعيت استان از نظر ويروسهاي HSV,CMV,Entroviruses,HIV,KSHV
دکتر رضايي-دکتر درخشان

  31-بررسي ژنهاي مقاومت ريفامپين و ايزونيازيد در مايکوباکتريوم توبرکلوزيس با روش ARMS Real time PCRو Allelic
   discrimination
طرح مشترک دکتر رضايي و مهندس نگاري

  32-کلونينک و توليد مولکول ESAT در باکتري مايکوباکتريوم توبرکلوزيس بصورت مولکول recombinant با FC gama1 از IgG1 انساني به منظور توليد پروتئينهاي نوترکيب ESAT-6:FC جهت طراحي واکسن وراه اندازي روشهاي نوين تشخيصي
(پايان نامه دانشجويي :محمد علي محمدي)

 33 -بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي MT به ايزونيازيد با تکنيک Real time PCR
(پايان نامه دانشجويي:فاطمه رياحي)


 
 

 

 
 
 
امروز: 61
ديروز:109
اين هفته: 400
هفته‌ي گذشته: 420
اين ماه: 1678
ماه گذشته: 2289
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1